Vision för Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige (RÖK)

1

Programproduktionen i de öppna kanlerna ska bygga på demokratiska grundvärden
som ska återfinnas i det samlade utbudet. Det handlar om mänskliga rättigheter,
jämlikhet och jämställdhet och mänsklig värdighet för alla enligt internationella
konventioner, t.ex. Barnkonventionen, FN:s konventioner för mänskliga rättigheter
jämte uttalanden från FN:s kommitté mot rasdiskriminering.

2

Öppna TV-kanaler, anslutna till Riksförbundet RÖK, ska vara öppna för och arbeta för
att rörelser, organisationer, nätverk och personer som företräder olika
underrepresenterade grupper i vårt samhälle får höras, synas och delta i kanalernas
arbete. Hit räknas bl.a. människor och grupper i Sverige som inte får stor plats i
konventionella medier idag.

3

RÖK betraktar vår tid som postkolonial och en analys av strukturerna visar att vi ofta
påverkas av det koloniala arvet i vår syn på grupper som varit offer för kolonialism av
olika slag. RÖK och förbundets medlemmar ska därför arbeta emot begreppet ”vi
och dom”, och inte beteckna grupper i samhället som exotiska, mystiska eller på
annat sätt stereotypiska för att de är underrepresenterade och i flera fall
diskriminerade genom att de fortfarande inte har erkänts av samhällets olika
maktstrukturer. RÖK:s arbete ska istället inriktas på att ta itu med de orättvisor som
främst drabbar minoritetsgrupper i form av rasism dfär de tillskrivs egenskaper som
enbart grundas på varifrån de kommit.

 4.
RÖK ska arbeta aktivt med genusfrågor och normkritik och främja en förståelse för
hur klass, kön, könsidentitet, ålder, religionstillhörighet, funktionalitet, sexuell
läggning osv. kan påverka hur personer och grupper i samhället syns, porträtteras
och diskrimineras och RÖK ska motarbeta all diskriminering i samhället oavsett vilka
grupper det gäller.

 5.
RÖK ska vara en plattform för medborgarjournalistik och för grupper som sällan får
komma till tals på samma villkor som grupper eller personer med mera makt. Det
gäller rörelser i förorterna, företrädare för glesbygderna och organisationer som
företräder barn, unga, äldre och ensamkommande jämte asylrörelser, feministiska
rörelser, hbtq­-rrelser, funkisrörelser m.fl.RÖK ska verka för att olika grupper och personer
i vårt samhälle kan komma till tals och låta det finnas en bred geografisk och demografisk
representation och närvaro.

 6.
RÖK anser att grupper som är underrepresenterade i samhället ska vara
representerade i lednings­ och styrelsefunktioner inom RÖK och förbundets
medlemmar så att styrelserna är representativa för vår samtid och kan bidra till att
TV görs med och av människor för människor. RÖK ska arbeta för folkbildande
verksamhet, förena kunskaper och bidra till att frigöra TV­-mediet och låta det verka
ur ett gräsrotsperspektiv för att kunna vara en brygga mellan gamla och nya
folkrörelser, mellan äldre och yngre och mellan förorter, glesbygd och mellan stad
och land.

 7.
RÖK ska verka för att öppna Sverige och motverka att grupper och personer demoniseras
och stereotypiseras av de strukturer i landet som är diskriminerande.Målet är inte att
TV­stationerna ska ha flest tittare utan att de ska verka för och sprida ett engagemang
för ett öppet samhälle.

 8.
RÖK ska vara opinionsbildande och bidra till att olika underrepresenterade grupper i
samhället får tillgång till media och bildning, två viktiga verktyg för att få ett socialt och
politiskt varmt och öppet land.